T.C
KARAKOYUNLU İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İHALE İLANI
 
           Muhtelif Köylerin Yol Güzergâhlarındaki köprü ve menfezlerin Bakım ve onarım işin ihalesi birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir. Yapım işi ihalesi, Birlik İhale Yönetmenliğinin 18.Maddesi (Açık İhale) usulüne göre yapacaktır.  İhale komisyonu ilk tekliflerden sonra, yüklenicilerden ikinci tekliflerini alacaktır. Alınan ikinci tekliflerden en uygun iki teklif arasında sözlü pazarlık yapılarak ihale sonuçlandırılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1-İdarenin   :
 a)Adresi                                           : Karakoyunlu Kaymakamlığı Hükümet konağı 1.kat Karakoyunlu/IĞDIR  
 
 b)Telefon ve faks numarası                     : 0 476 518 72 29 – 0 476 518 72 29
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin    :
 
a)Yapılacağı yer                        :Zülfikar köy Göl Mahallesi, Kacerdoğanşalı köyü, Kerimbeyli Köyü, Bulakbaşı köyü ve Bekirhanlı köyleri   
b)  Miktarı (fiziki) ve türü :
 
S.No.
Poz No.
İşin Cinsi
Birimi
Miktarı
1
KGM/14.211
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine ile)
m3
321,500
2
Y.16.050/17
 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
m3
59,480
3
Y.16.050/12
Beton pompasıyla basılan,C12/15 basınç
 dayanım sınıfında gri renkte hazır beton
dökülmesi(beton nakli dahil)
m3
7,875
4
Y.21.001/01
Ahşaptan seri kalıp yapılması
m2
89,775
5
Y.21.001/03
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
m2
163,200
6
KGM/21.052
Ahşap kalıp iskelesi
m3
72,900
7
Y.23.014
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Ton
2,943
8
Y.23.015
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Ton
5,781
9
Y.09.012/1
Demir Yükleme, Boşaltma, İstifi
Ton
8,723
10
7.006
Demir Nakli
Ton
8,723
11
KGM/18.433/K
Ø 60 cm iç çapında 400 dozlu beton büz döşenmesi (mecra veya kanalizasyon için) (cidar kalınlığı 7,5 cm)
mt
9,000
12
KGM/2640
elenmemiş malzeme ile kum-çakıl dolgu yapılması
m3
3,402
13
04.008
Çimento bedeli
Ton
0,495
14
KGM/09.001 / K
Çimento yük.boş.istif ve nakli
Ton
0,495
15
KGM/07.006 / K
Kum - çakıl nakli
m3
5,742
16
KGM/08.007/K-1
makine ile Kum - çakıl yıkanması
m3
2,340
 
 
 
 
c)İşe başlama tarihi         : İdarece yapılacak yer tesliminden itibaren 10 (On) gün içerisinde  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.   
d)İşin süresi                         :Yer tesliminden itibaren 50 (Elli ) takvim gündür.
 
 3-İhalenin   :
 a)Yapılacağı yer:  Hükümet konağı 1.kat (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) Karakoyunlu/IĞDIR
b)Tarihi ve saati                             :  21/06/2018 Perşembe günü  saat 11:oo’de
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
      a-) Tebligat  için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi.
      b-) Yılı içerisinde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi.
1-Gerçek kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge .
2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      d-) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirtilen Teklif mektubu.
      e-) İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen geçici teminat yatıracaklardır. İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Geçici Teminat, Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Karakoyunlu Şubesindeki  25249682-5048 nolu hesabına ve Kesin Teminat, Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Karakoyunlu  Şubesindeki  aynı nolu hesabına yatırılacaktır.
     f-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.
 g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
   h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen iş
    ı) ortaklığı beyannamesi.
      i) Yer Gördü Belgesi
    j) İdari Şartnamenin 9. maddesinin  (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin ihale yayın  tarihi itibari ile alınmış olanların asılları veya noterce onaylanmış fotokopileri.
 
4.2. Yeterlilik Belgeleri:
 
       a-) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
       b-) İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ile İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diplomaları kabul edilecektir.
      
İş ortaklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ” de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİNİN Benzer İş Grupları Listesinde yer alan I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ, II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ  ve III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ ile IX. GRUP: SU YAPILARI  benzer işler olarak kabul edilecektir.
 
5-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-  Alt yüklenici öngörülmemektedir.
7-  Bütün evraklar aslı veya noter tasdikli olacaktır.
8- İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.
9- İhale dokümanı Hükümet konağı (Karakoyunlu İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü 4 kat Karakoyunlu) adresinde görülebilir ve 250.00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  10-Teklifler, ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Posta, faks veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
11-Diğer Hususlar
 1. Tüm işler Teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
 2. İdarenin onayından geçmeyen hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
 3. Muayene Kabul Komisyonunca kontrol edildikten sonra düzenlenecek geçici kabul raporuna istinaden yüklenici firmaya hak ediş ödemesiyapılacaktır.
 4. Birlik, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihaleden vazgeçebilir. İhaleye giren, teklif veren firmalar bu konuda herhangi bir hak talep edemezler. Ayrıca, komisyon uygun görürse pazarlık cihetine gidebilir.
 5. Birlik yaptığı ihalenin tümünü veya bir kısmını neden göstermeksizin iptal etme yetkisine sahiptir. Bu konuda yüklenici hiçbir hak iddia edemez.
 6. İdare teklif mektubunda yazılan kalemlerden istediğini ihale öncesinde, sonrasında veya işin devamında çıkarma yetkisine sahiptir. İhale kapsamından çıkarılan kalem ihale bedeli üzerinden gerekli hesaplamalar yapılarak yeni bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.
 7. İşlerin her safhasında idare ve İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) tarafından kontroller yapılacak, İdare veya İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) Teknik personelleri tarafından tespit edilen projeye veya standartlara uygun olmayan işler yükleniciye tekrar yaptırılacaktır.
 8. Teslim Alma işlemleri İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) teşekkül olunan komisyon tarafından yapılacaktır. Bu komisyonca teslim alınmayan işlerin ödemesi kesinlikle yapılmayacaktır.
 9. İdare, ödenek dâhilinde gerek gördüğünde istediği ünite projesini iptal etme yetkisine sahiptir. Bu konuda yüklenici hiçbir hak iddia edemez.
 10. Yüklenici söz konusu işi taşerona devretmeyecektir.İdare tarafından işin taşerona verildiği anlaşıldığı takdirde idare ihaleyi iptal etme yetkisine sahiptir. Bu durumda yüklenicinin vermiş olduğu kesin teminat birliğe gelir olarak kaydedilir veyaptığı imalatlara herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici bu konuda hiçbir hak iddia edemez.
 11. Yapılan çalışmalar sırasında meydana gelebilecek iş kazaları, öngörülmeyen riskler ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan tamamen yüklenici sorumludur. İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 12. İşin tamamlanmasından sonra iş sahasının temizlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.
 13. Yapım işine esas tüm tatbikat detaylı projeler, İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) yüklenici tarafından temin edilecektir.
 14. Bu iş ile ilgili olarak idari konuda Karakoyunlu İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Teknik konuda İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) yetkili kılacağı teknik elemanlar yetkilidir.
             
   İlanen Duyurulur
                                            Karakoyunlu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği
   
   
 
 
 
 
İHALE SONUCU İLANI[1]
KARAKOYUNLU İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI   
 
İhale kayıt numarası*
: 2018/
 
1)İhale Konusu İşin
 
a)Adı
:Kerimbeyli Köyü İçme Suyu Şebekesinin Kısmi Yenileme İşi   
b)Niteliği,türü,mik.
: Yapım işi
c)Yapılacağı yer
: Kerimbeyli Köyü
 
d)Başlangıç/bitiş tarihi
     
:Sözleşme tarihi itibarıyla Kırk Beş(45) günde tamamlanacaktır.
 
 
2)Sözleşme Bedelinin
 
 
a)Karşılanacağı kaynak
                    : KÖYDES
 
b)Karşılanacağı kaynağın miktarı
                    : 140.000,00 TL                       
 
            Kerimbeyli Köyü İçme Suyu Şebekesinin Kısmi Yenileme İşi  için toplam Beş (5)  isteklince teklif verilmiş ve verilen teklifler geçerli sayılmıştır. Söz konusu yapım işinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine (açık ihale usulü) göre 04/06/2018 tarihinde 68.900,00 (Atmış Sekiz Bin Dokuz Yüz) TL bedelle ihale edilmiştir.
 
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
* Kamu İhale Kurumundan alınacaktır.
[1] İhale sonucu ilanları 4734 sayılı Kanunun 47 inci maddesinde belirlenen değerler ve süreye göre yapılacaktır.